ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់នេះ សូមវាយបញ្ចូលលេខកូដ IMEI ទូរស័ព្ទ iPhone XR, Xs, Xs Max របស់អ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ និងចាប់ផ្តើមធ្វើការទទួលលេខកូដផ្សងសំណាងរបស់អ្នក។

សូមបំពេញនូវគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះនេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដផ្សងសំណាងរបស់អ្នក។

To join the lucky draw, please enter your Valid IMEI Number below:Please enter accurate information. Falcon Tech reserves the right to final decision in case of any dispute.

Terms & conditions apply.
For help, please send us a message on Facebook